Client: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
Date: 2015

L’objectiu d’aquest estudi és proposar una alternativa per reformular les penalitzacions degudes a endarreriments en el càlcul de l’índex ICQ i, per tant, corregir les sobreestimacions quan es computa una penalització. En realitat, els usuaris del servei no experimenten aquests endarreriments, ja que el propi servei va recuperant i restablint els intervals de pas dels trens i, per tant, el temps mig d’espera dels usuaris és inferior.

En aquest sentit, es suggereix computar els endarreriments des del punt de vista que realment experimenta l’usuari i no tenint en compte la diferència entre l’horari de pas previst i el real de cada tren per cada tram.

La formulació proposada, basada en matrius de compatibilitat, s’ha aplicat a un conjunt de 12 casos pràctics (CIEs). Segons aquests casos reals, l’índex ICQ (corresponent a endarreriments) s’ha reduït entre un 22% i 38% a la línia Barcelona – Vallès i entre un 3% i 37% a la línia Llobregat – Anoia.

Finalment, la formulació proposada s’ha transformat en algoritme per tal de facilitar la integració d’aquest càlcul al sistema de base de dades de FGC i obtenir el valor de l’índex ICQ.

Share This